ZMĚNA CEN OD 1.2.2016
Vážený zákazníku, vzhledem k výraznému oslabení kurzu EUR proti USD jsme nuceni k 1.2.2016 upravit ceny. Ceny se budou měnit postupně, proto doporučujeme informovat se o nových aktuálních cenách na emailu halama@green-marketing.czVyhledat  

Aktualizováno k 13.3.2011

 cestování a volný čas
 diáře, kalendáře a novoročenky
 domácnost a předměty osobní potřeby
 eko line
 Chevignon
 kancelář
 léto 2007
 léto 2008
 psací potřeby
 speciální nabídka a zakázková výroba
 textil, čepice, deštníky, ručníky
 vánoce speciál 2006
 vánoční dárky
 vína a dárkové sady
 zima 2007/08

Partneři naší společnosti:

 

Všeobecné dodací podmínky pro prodej zboží a služeb společností GREEN MARKETING s.r.o.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné dodací podmínky /dále jen Podmínky/ upravují smluvní vztahy mezi firmou GREEN MARKETING s.r.o. se sídlem Sáňkařská 908/12, Praha 10, DIČ: CZ-27171124 s korespondenční adresou firmou GREEN MARKETING s.r.o. Za Valem 1374/9, Praha 4 - Kunratice, PSČ 148 00, dále jen prodávající/ a kupujícím na základě uzavřené :
  1. písemné kupní smlouvy dané na formuláři prodávajícího.
  2. přijetím písemné /i faxové,e-mailové/ nebo ústní objednávky.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem plnění je dodávka reklamních, dárkových předmětů a psacích potřeb bez potisku (dále jen Zboží) nebo s potiskem (dále jen Služba).

III. KUPNÍ CENA

 1. Kupní cena Zboží a Služeb je dána ceníky prodávajícího platnými ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.
 2. K cenám se připočítává DPH.
 3. V ceně není zahrnuto balné a dopravné , které je účtováno samostatně.
 4. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Dodací lhůta se stanoví:
  1. Zboží : 1 - 5 týdnů
  2. Služby: 3 - 5 týdnů
 2. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.
 3. V případě nedostupnosti objednaného Zboží na trhu neodpovídá prodávající za zpoždění nebo nemožnost dodání Zboží nebo Služeb kupujícímu v dohodnuté lhůtě. Zjistí-li však prodávající skutečnosti shora uvedené, je povinen informovat kupujícího o prodloužení dodací lhůty nebo důvodech nemožnosti plnění.
 4. Bude-li součástí objednávky i dodání Služeb - zakázka s potiskem - počíná dodací lhůta plynout od předání úplných podkladů pro tisk. Za úplné podklady pro tisk je považováno předložení předlohy na plochém filmu pro ofset (emulze na spodní straně filmu pro tampónový tisk, na vrchní straně pro sítotisk) nebo výstupem z laserové tiskárny ve formátu 2:1 nebo větším v kontrastním černobílém provedení a která je odsouhlasená prodávajícím, nebo na v elektronické podobě ( viz.ceník potisku).
 5. V případě nutnosti souhlasu kupujícího s tiskovými podklady, počíná běžet dodací lhůta ode dne odsouhlasení podkladů kupujícím.
 6. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

V.PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady, odsouhlasené oběma účastníky smlouvy a stanovené podle úhrady.
  Způsob úhrad za Zboží a Služby :
  1. zálohou platbou předem
  2. platbou v hotovosti
  3. platbou na dobírku (pouze nepotištěné zboží logem či jiným vyobrazením objednatele))
  4. platbou pro dodání zakázky (fakturace)
  5. Úhrada dle bodu d) je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu
 2. Pro případ prodlení kupujícího s platbou sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 z dohodnuté ceny za každý den prodlení.
 3. Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.

VI. OSTATNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až úhradou celé kupní ceny.
 2. Pro účely těchto Podmínek se minimální hodnota odebraného Zboží pro příjem zakázky k potisku (Služba) stanoví na částku 2.000,-Kč.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev, umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení.
 4. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující vady zboží bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.
 5. Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení nejpozději do 7 dnů po převzetí Zboží a Služeb.
 6. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předání dopravci přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
 7. Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-l i se obě strany jinak.
 8. V případě neodebrání zakázky ze strany kupujícího, má právo prodávající zakázku uskladnit na účet kupujícího a nepřevzetí řádně splněné zakázky je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 70% z hodnoty celkové zakázky včetně případného potisku.

VII. SKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah lze ukončit:
  1. dohodou
  2. dodáním zboží a Služeb a zaplacením celé kupní ceny
  3. odstoupením prodávajícího od zakázky pro hrubé porušení smluvního vztahu ( prodlení s úhradou faktury více než 20 dní, nedodání podkladů pro tisk, popř. dodání nekvalitních, nejasných podkladů pro tisk)
  4. odstoupením kupujícího
 2. V případě skončení smluvního vztahu ad d) zaplatí kupující 80% z hodnoty celkové objednané zakázky, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky se stávající nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu. V případě, že tyto Podmínky neupravují veškeré náležitosti smluvního vztahu, platí následně obchodní a občanský zákoník v jejich platném znění.
 2. Zboží dodávané společností GREEN MARKETING s. r.o. je určeno k reklamním, propagačním a dárkovým účelům.
 3. Podmínky jsou platné od 1.1.2005 do odvolání prodávajícím.